Du er her: Forside Programmer Bærekraftig biodrivstoff

Hållbara biobränslen

Bioenergi kan bidra till minskat beroende av fossila bränslen, förbättrad energisäkerhet och minskade koldioxidutsläpp. Men det finns en del frågetecken kring den nuvarande bioenergins hållbarhet. Forskning om utveckling av råmaterial, produktion och användning av traditionell bioenergi är viktig i likhet med ett väl utvecklat samarbete kring nya infallsvinklar, idéer och teknologier rörande framtida lösningar inom bioenergin.

 

Delprogrammets mål är att stödja utvecklingen av nya, innovativa och hållbara former av bioenergi samt att stödja utvecklingen av nordiska forsknings- och utvecklingsinsititutioner och verksamhet inom biobränslesektorn generellt.

För att säkra en klar relevans för de nordiska länderna och de aktuella målgrupperna, fokuserar och avgränsar programmet de prioriterade aktiviteterna exklusivt enligt följande:

  • Råmaterial: Lignocellulosabaserat råmaterial såsom biomassa från skog och lantbruk inkluderande biprodukter och restprodukter
  • Slutprodukt: Flytande eller gasformiga biobränslen för transportsektorn


Projekten i programmet, som täcker hela teknologikedjan från råmaterial till slutprodukt, skall inrikta sig på allt eller specifika delar av följande:

  • Biokemiska omvandlingsteknologier
  • Termokemiska omvandlingsteknologier
  • Nya kombinationer av ovan nämnda områden


Delprogrammets budget är 30 M NOK över fyra år. Alla projekt, med ett maximalt stöd på 10 M NOK per projekt, bör ha minimum 25 % egen eller programextern finansiering.

En utlysning inom delprogrammet lanserades den 15 oktober 2009.