Du er her: Forside Om TFI Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

 

Hva dreier Toppforskningsinitiativet seg om?

Toppforskningsinitiativet (TFI) er så langt den største forsknings- og innovasjonssatsing innenfor klima-, miljø- og energi i regi av de nordiske landene. De kommende fem årene er temaene for toppforskningsinitiativet klima, energi og miljø. Under disse hovedområdene er det valgt ut tematiske delprogram:

 1. Effektstudier og tilpasning til klimaendringer
 2. Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren
 3. Energieffektivisering med nanoteknologi
 4. Integrering av storskala vindkraft
 5. Bærekraftig biodrivstoff
 6. CO2 - fangst og lagring

 

Innenfor disse rammene skal programmet også fokusere på avansert klimamodellering, samfunnsvitenskap/humaniora og de arktiske områdene.

 

Hvem styrer Toppforskningsinitiativet?

Det er etablert et programstyre med 15 representanter fra alle de nordiske landene. Disse er representanter fra statlige forsknings- og innovasjonsfinansiører i tillegg til næringsliv. Leder for TFIs programstyre er Rolf Annerberg, generaldirektør i svenske Formas.

 

Programstyret utnevner programkomiteer for de seks ulike delprogrammene. Disse komiteene skal utvikle delprogrammene i synergi med de nasjonale satsingene.

De tre nordiske institusjonene NordForsk, Nordisk Innovation og Nordisk Energiforskning er sekretariat for TFI, og bidrar til programmet med sin samlede kompetanse innenfor forskning, innovasjon, teknologi og energi. De tre institusjonene er alle tilknyttet Nordisk ministerråd.

 

Hva er bakgrunnen for at man satte i gang Toppforskningsinitiativet?

Ved sitt sommermøte i Punkaharju, Finland i 2007 besluttet de nordiske statsministrene å styrke satsingen på nordisk forskning og innovasjon. De ba Nordisk ministerråd om å utarbeide et forslag til å fremme nordisk toppforskning i nært samarbeid med næringslivet.

 

De nordiske statsministrene møttes igjen i april 2008, i Riksgränsen i Sverige. Her utarbeidet de den såkalte Riksgränsendeklarationen, som legger et viktig grunnlag for det som nå kalles Toppforskningsinitiativet:

 

"Norden har goda möjligheter att vara en föregångsregion i klimatarbetet. Vi vill därför fördjupa det nordiska samarbetet för att på bästa sätt förbereda och ta initiativ för en internationell klimatöverenskommelse 2009. En bärkraftig nordisk modell för att möta klimatutmaningarna ska visa på möjligheten att förena minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt."

 

Etter dette ble et forslag til program utarbeidet og senere behandlet på nasjonalt og nordisk nivå. 28. oktober 2008 vedtok de nordiske utdannings- og forskningsministrene å sette i gang det nordiske toppforskningssamarbeidet. Man valgte i første omgang å fokusere på områdene klima, energi og miljø, men senere vil velferd og helse trolig bli sentrale temaer.

 

Når skal Toppforskningsinitiativet gjennomføres?

Toppforskningsprogrammet omfatter perioden 2009-2013, og utlysninger av midler startet opp høsten 2009.

 

Hva er målene for Toppforskningsinitiativet?

I korte trekk skal Toppforskningsinitiativet bidra til å:

 • Profilere Norden som ledende innenfor definerte områder innen energi- og klimasektoren
 • Styrke nasjonale forsknings- og innovasjonssystemer
 • Skape større fagmiljøer som spenner på tvers av landegrensene og legger til rette for økt mobilitet av kompetanse
 • Sikre ypperste kvalitet innenfor forskning og innovasjon ved å knytte sammen de sterkeste nordiske miljøene
 • Være en plattform for økt internasjonalt samarbeid i og utenfor EU
 • Styrke nordisk deltakelse innenfor EUs programmer
 • Styrke Nordens konkurransekraft ved å ta i bruk forskning og innovasjon som motkonjunkturtiltakHvordan vil dette initiativet forholde seg til de ulike nasjonale føringene?

Toppforskningsinitiativet baseres på en dyp involvering av de relevante nasjonale institusjoner og miljøer, spesielt de som finansierer forskning og innovasjon. Programmet skal også legge stor vekt på et nært samarbeid med industri og næringsliv. Initiativet vil gjennom de ulike programmene skape synergier som kan bidra til større nasjonale forpliktelser på feltet.

 

Hvor stort budsjett har Toppforskningsinitiativet?

Budsjettet er på 400 millioner danske kroner over fem år. Den offentlige finansieringen består av finansiering i form av midler fra Nordisk ministerråd, medlemslandene, og fra de nordiske institusjonene NordForsk, Nordisk InnovationsCenter og Nordisk Energiforskning. I kombinasjon med nasjonale midler vil dette legge grunnlaget for en stor felles satsing på klima, miljø og energi.