Du er her: Forside Om TFI

Om Toppforskningsinitiativet

- en nordisk storsatsing på klima, miljø og energi

Verdens store klima- og energiutfordringer krever ny kunnskap og nye innovasjoner. Norden har spesielt gode forutsetninger for å bidra positivt i denne sammenheng, med et høyt utdanningsnivå, stor politisk vilje til handling og store disponible naturressurser. Norden er allerede verdensledende innenfor flere typer fornybar energi, og dette skal det bygges videre på.

 

Høsten 2008 gikk de nordiske landene sammen om den største nordiske forsknings- og innovasjonssatsing noen sinne. Med et budsjett på 400 millioner danske kroner over fem år deltar nordiske aktører og et stort antall nasjonale institusjoner.

 

Initiativet er et bidrag fra de nordiske landene til å løse den globale klimakrisen, og samtidig styrke Norden som region innenfor forskning og innovasjon. Satsingen vil fokusere på områder innenfor klima- og energiforskning hvor de nordiske landene har felles interesser, og hvor Norden kan bidra med løsninger internasjonalt.

 

Toppforskningsinitiativet (TFI) er basert på engasjement fra nasjonale institusjoner og miljøer, spesielt de forsknings- og innovasjonsfinansierende. TFI skal fremme forskning og innovasjon av høy kvalitet, og de ypperste miljøene og institusjonene skal involveres. Dette innebærer at høy kvalitet skal prege alle programmets komponenter og prosesser. Nært samarbeid med industri og næringsliv tillegges stor vekt for å sikre anvendelse av forskningsresultatene. Programmet har store ambisjoner om en omfattende nettverksbygging og kommunikasjon med relevante parter for å gjøre mulighetene i programmet kjent.

 

Toppforskningsinitiativet har en varighet på fem år, og utlysninger startet høsten 2009.

  

Statsministrene uttalte i Riksgränsendeklarationen (2008):

Norden har goda möjligheter att vara en föregångsregion i klimatarbetet. Vi vill därför fördjupa det nordiska samarbetet för att på bästa sätt förbereda och ta initiativ för en internationell klimatöverenskommelse 2009. En bärkraftig nordisk modell för att möta klimatutmaningarna ska visa på möjligheten att förena minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt.

 

Toppforskningsinitiativets delprogrammer:

Program 1: Effektstudier og tilpasning til klimaendringer

Program 2: Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren

Program 3: Energieffektivitet med nanoteknoloi

Program 4: Integrering av storskala vindkraft

Program 5: Bærekraftig biodrivstoff

Program 6: CO2 - fangst og lagring

 

Dessuten skal programmet innenfor rammene av ovenstående temaer også inneholde:

  • Avansert klimamodellering
  • Samfunnsvitenskap/humaniora
  • Fokus på arktiske områder